JavaScript 中变量的作用域

所谓作用域,就是说这个变量在代码块中的有效范围。如果不理解 JavaScript 作用域,调试代码的时候可能会比较困难。

在函数中,如果用var来声明一个变量,那么该变量的作用域就只限于该函数内部,函数外的代码无法访问该变量。如果在该函数中再声明一个函数,那么这个内部的函数也可以访问这个变量。

反过来,如果声明变量的时候没有用var,那么此变量的作用域就不局限于这个函数了。JavaScript 引擎会再全局范围中检查该变量是否被定义过。如果该变量没有被定义过,那么它就会被定义为一个全局变量。

函数可以访问相同作用域中的变量:

var foo = 'hello';

var sayHello = function() {
  console.log(foo);
};

sayHello();     // logs 'hello'
console.log(foo);  // also logs 'hello'

变量作用域之外的代码不能访问该变量:

var sayHello = function() {
  var foo = 'hello';
  console.log(foo);
};

sayHello();     // logs 'hello'
console.log(foo);  // doesn't log anything

不用作用域中名称相同的变量,有不同的值:

var foo = 'world';

var sayHello = function() {
  var foo = 'hello';
  console.log(foo);
};

sayHello();     // logs 'hello'
console.log(foo);  // logs 'world'

函数定以后可以看到函数内变量值的改变:

var myFunction = function() {
  var foo = 'hello';

  var myFn = function() {
    console.log(foo);
  };

  foo = 'world';

  return myFn;
};

var f = myFunction();
f(); // logs 'world' -- haha

作用域也会穿越 — 闭包

// 一个自执行的匿名函数
(function() {
  var baz = 1;
  var bim = function() { alert(baz); };
  bar = function() { alert(baz); };
})();

console.log(baz); // 在函数外面不能访问 baz

bar(); // 声明 bar 的时候并没有用 var
    // 所以 bar 是一个全局变量; 但是,
    // bar 和 baz 在相同的作用域内被定义,
    // 所以 bar 可以访问 baz
    // 其实 bar 是个闭包函数

bim(); // bim 的作用域只限于匿名函数内部,
    // 所以这里不能调用

via http://jqfundamentals.com/

Posted on 2012-03-05

1 Comment

Leave a Comment